nr. 32 din 25.03.2021 pentru  modificarea Anexei  la HCL nr. 64/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare  a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                               

HOTĂRÂREA nr. 32 din 25.03.2021
pentru  modificarea Anexei  la HCL nr. 64/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare  a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.03.2021;

Văzând Referatul de aprobare nr. 5829/11.03.2021, al Primarului Municipiului Tarnaveni, adresa nr. 4214 din 17.02.2021 precum și Raportul nr. 5831/11.03.2021 și ;

Ţinând cont de prevederile:

– art. 30 din Lege nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 6, alin. 1, lit. „k”, art. 26 alin (1) şi (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

– art.17 alin 1 lit.”g” din Legea nr. 211/2011 ,

– art. 454 lit.”g” și 484 alin (1)-(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 8, alin.(3), lit. „j” și “k”  din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 9 alin. (1) lit „c” din OUG nr. 196/2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările și actualizările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În considerarea prevederilor art. 17 din contractul de asociere încheiat la data de 02.11.2009 de către toate UAT din județ,

În temeiul  prevederilor art.129 alin.(2) lit.”b” și „d” coroborat cu cele ale alin.(4), lit.”c” şi alin.( 7) lit. „n”  precum şi  ale art.139  alin. (1),  coroborat cu alin.(3) lit „c” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,  privind Codul  administrativ,                

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Anexa la Hotarârea CL Târnăveni nr. 64/2019, astfel cum a fost modificata prin Hotarârea CL Târnăveni nr.114/21.12.2020, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta;

Art. 2. Se mandatează Primarul Unităţii Administrativ Teritoriale Târnăveni să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2021 aprobat conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul Municipiului Târnăveni, se comunică Consiliului Judeţean Mureş, ADI Ecolect Mureş, Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, respectiv Primarului Municipiului Târnăveni şi Serviciului Impozite şi Taxe locale, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

                Presedinte de sedinta
                    Cirlea Emanoil           

                                                                      Contrasemneaza      
                                                                     Secretar general,
                                                                        Blanaru Stefan