Proiecte HCL- ședința extraordinară din 01.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.318 din 30 martie 2021 si art.134 alin.(5) din OUG nr.57 privind Codul administrativ,se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, convocată de îndată, la data de 01 apriliie 2021, orele 12.00, cu următorul:

P R O I E C T    D E     O R D I N E     D E       Z I

1.Proiect de hotarare privind privind aprobarea Propunerii de Proiect cu titlul „EDUCÂND PREZENTUL PREGATIM VIITORUL” finanţat prin Mecanismul Financiar SEE Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” si a Acordului de parteneriat cu Fundatia Buckner Tg. Mures .

 

2. Proiect hotarare privind privind modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din   finanțări rambursabile  interne, aprobată prin H.C.L. nr.60/28.06.2018 și modificată prin  H.C.L. nr.15/17.02.2020 și aprobarea prelungirii perioadei de tragere pană la  data 31.12.2021.

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art. 29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

  

                                   PRIMAR,                                                                             Secretar general,
                     Megheșan Nicolae Sorin                                                                        Ștefan Blănaru

 

  Târnăveni, 30 martie 2021

 

 

 

 

Modificare Proiect de  hotarare privind privind modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din   finanțări rambursabile  interne, aprobată prin H.C.L. nr.60/28.06.2018 și modificată prin  H.C.L. nr.15/17.02.2020 și aprobarea prelungirii perioadei de tragere pană la  data 31.12.2021.