nr. 34 din 01.04.2021 privind aprobarea Propunerii de Proiect cu titlul „EDUCÂND PREZENTUL PREGATIM VIITORUL” finanţat prin Mecanismul Financiar SEE Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” si a  Acordului de parteneriat cu Fundatia Buckner Tg. Mures

R O M Â N I A                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 34 din 01.04.2021
privind aprobarea Propunerii de Proiect cu titlul „EDUCÂND PREZENTUL PREGATIM VIITORUL” finanţat prin Mecanismul Financiar SEE Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” si a  Acordului de parteneriat cu Fundatia Buckner Tg. Mures

 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta extraordinara de indata, din data de 01.04.2021;

Văzând Referatul de aprobare nr.7176/30.03.2021 si Raportul de specialitate nr.7177/30.03.2021, privind propunerea de aprobare a Cererii de finantare „EDUCÂND PREZENTUL PREGATIM VIITORUL”, precum si a Acordului de parteneriat incheiat cu Fundatia Buckner Tg. Mures;    

Luand in considerare prevederile Ghidului solicitantului “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Runda a 2-a, apel lansat la data de 06 ianuarie 2021 de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (numit în continuare Program);    

Având în vedere prevederile art. 196, alin.(1), lit.a si ale art.129 alin. (9) lit.a din OUG nr.57/2019;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba Propunerea de proiect cu titlul „EDUCÂND PREZENTUL PREGATIM VIITORUL”, precum si depunerea acesteia, in vederea obtinerii unei finantari europene nerambursabile prin Mecanismul Financiar SEE Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”;

Art.2. Se aproba incheierea Acordului de parteneriat intre Municipiul Tarnaveni si Fundatia Buckner Tg. Mures, in conditiile prevazute in Anexa 5 – Model de Acord de parteneriat, anexat prezentei, in vederea derularii activitatilor proiectului;

Art.3. Se aproba Bugetul proiectului, conform Anexei 1a si 1b la Acordul de parteneriat, anexata prezentei;

Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

     

 

           Presedinte de sedinta       
                 Ciulea Porime Pavel  

                                                  Contrasemneaza
                                               Secretar general
                                                     Blanaru Stefan