nr. 35 din 01.04.2021  privind  modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din   finanțări rambursabile  interne, aprobată prin H.C.L. nr.60/28.06.2018 și modificată prin  H.C.L. nr.15/17.02.2020 și aprobarea prelungirii perioadei de tragere pană la  data 31.12.2021

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 35 din 01.04.2021
 privind  modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din   finanțări rambursabile  interne, aprobată prin H.C.L. nr.60/28.06.2018 și modificată prin  H.C.L. nr.15/17.02.2020 și aprobarea prelungirii perioadei de tragere pană la  data 31.12.2021

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară convocată de îndată, din data de 1  aprilie  2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7.130/29.03.2021 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din  finanțări rambursabile  interne, aprobată prin H.C.L. nr.60/28.06.2018 și modificată prin  H.C.L. nr.15/17.02.2020 și aprobarea prelungirii perioadei de tragere pană la  data 31.12.2021, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 7.131/29.03.2021;

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. art.129, alin (4), lit. b) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din   finanțări rambursabile  interne, aprobată prin H.C.L. nr.60/28.06.2018 și modificată prin  H.C.L. nr.15/17.02.2020, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă prelungirea perioadei de tragere din finanțarea rambursabilă în valoare de 17.022.030,12 lei, pană la data de 31.12.2021.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni să semneze în numele și pe seama Municipiului Târnăveni, Actele adiționale la Contractul de credit de investiții  precum și  orice alte documente în relația cu CEC BANK SA.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni și Serviciul investiții, achiziții și servicii publice.

 

           Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza

              Ciulea Porime Pavel                                            Secretar general

                                                                                               Blanaru Stefan