Proiecte HCL- ședința ordinară din 26.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

   În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.433  din 20 aprilie 2021 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 26 aprilie 2021, orele 14.00, cu următorul :

 

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I

 

 1. Proiect de hotărâre privind privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a StatutuluiAsociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de comodat între Municipiul Târnăveni, în calitate de comodatar și SC Nana SRL Târnăveni, în calitate de comodant.
 3. Proiect de hotârâre privind aprobarea închirierii  prin licitație publică a spațiului  pentru comercializare mărfuri alimentare și/sau nealimentare, în suprafață de 16,35 mp, situat în Târnăveni, str. Piața Agroalimentară nr.8, corp C (boxa 2), însușirea Raportului de evaluare și  a documentației de atribuire prin licitație publică.
 4. Proiect de hotărâre privind privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Târnăveni și întabularea dreptului de proprietate privată a bunurilor care constiuie fondul locativ al municipiului, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului fix Dacia Logan, cu nr.înmatriculare MS 50 PMT și însușirea Raportului de evaluare în vederea vânzării acestuia.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sălii de sport situată în Municipiul Târnăveni, str.Școlii nr.22, jud. Mureș.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Municipiului Tarnaveni si al localitatilor componente Custelnic si  Botorca si al satului apartinator Bobohalma.
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membrii in Comisia locala de ordine publica.
 9. Proiect de hotarare privind infiintarea Cabinetului Viceprimarului municipiului Tarnaveni.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2021
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2021.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea normei de hrana la Politia Locala Tarnaveni
 13. Proiect de hotarare indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni.
 14. Proiect hotarare privind completarea Listei cu parcările de reședință din municipiul Târnăveni .

   Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

   Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

   Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

 

                          PRIMAR,                                                SECRETAR GENERAL UAT,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                          Ștefan Blănaru 

 

Proces verbal al sedintei ordinare din 25.03.2021
Proces verbal al sedintei extraodrinare din 01.04.2021
Adresa 8329 din 15.04.2021