nr. 36 din 26.04.2021 privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                 

HOTĂRÂREA nr. 36 din 26.04.2021
privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2021;

Văzând Referatul de aprobare nr. 8033/12.04.2021, al Primarului Municipiului Tarnaveni, precum și Raportul nr. 8034/12.04.2021;

Având în vedere solicitarea formulată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”, înregistrată la Municipiul Târnăveni sub nr. 7835/08.04.2021,

Având în vedere  prevederile:

  • 8 alin. (3) lit. ”c” și ale art. 10 din legea nr. 51/2006 a serviciilor publice comunitare de utilități publice , republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  • Hotărârea Guvernului nr. 855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului – cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,
  • 17, alin. (2), lit.”h”, ale art.20, alin.(3) şi ale art.37, alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”, coroborate cu cele ale OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul  prevederilor art. 129 alin. (1) coroborate cu cele ale alin. (2) lit. ”d” şi alin.     (7) lit. ”n” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019,  privind Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

Art. 2. Conținutul actualizat al Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”, incluzând și modificările aduse prin prezenta hotărâre, se regăsesc în anexele nr. 3 și nr. 4.

Art. 3. Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4.  Se mandatează Primarul Unităţii Administrativ Teritoriale Târnăveni, să voteze în Adunarea Generală a Asociației în sensul dispozițiilor art. 1 și să semneze actele adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Mureș și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”.

 

               

  Președinte de ședință                                                                         Contrasemneaza    

     Ciulea Pavel                                                                                     Secretar general

                                                                                                               Ștefan Blănaru