nr. 38 din 26.04.2021 privind aprobarea închirierii  prin licitație publică a  spațiului  pentru comercializare mărfuri alimentare și/sau nealimentare, în suprafață de 16,35 mp, situat în Târnăveni, str. Piața Agroalimentară nr.8, corp C (boxa 2), însușirea Raportului de evaluare și  a documentației de atribuire prin licitație publică

R O M Â N I A                                                                       
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 38/26.04.2021
privind aprobarea închirierii  prin licitație publică a  spațiului  pentru comercializare mărfuri alimentare și/sau nealimentare, în suprafață de 16,35 mp, situat în Târnăveni, str. Piața Agroalimentară nr.8, corp C (boxa 2), însușirea Raportului de evaluare și  a documentației de atribuire prin licitație publică

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 26 aprilie   2021 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.8262/14.04.2021 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea închirierii  prin licitație publică a  spațiului  pentru comercializare mărfuri alimentare și/sau nealimentare, în suprafață de 16,35 mp, situat în Târnăveni, str. Piața Agroalimentară nr.8, corp C (boxa 2), însușirea Raportului de evaluare și  a documentației de atribuire prin licitație publică, înregistrat sub nr. 8263/14.04.2021,

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), art.317, 334-348 din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se aprobă închirierea  prin licitație publică a   spațiului  pentru comercializare mărfuri alimentare și/sau nealimentare, în suprafață de 16,35 mp, situat în Târnăveni, str. Piața Agroalimentară nr.8, corp C (boxa 2).

Art.2. Se însușește Raportul de evaluare nr.198/12.04.2021,  întocmit de către Evaluator autorizat ANEVAR, ing. Suciu Mircea, respectiv prețul de pornire la licitație pentru închirierea a   spațiului  pentru comercializare mărfuri alimentare și/sau nealimentare, în suprafață de 16,35 mp, situat în Târnăveni, str. Piața Agroalimentară nr.8, corp C (boxa 2), respectiv 374 lei/lună, conform Anexei  nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației, conform Anexei nr.3 la prezenta.

Art.5. Se aprobă Fișa de date a imobilului, conform Anexei nr.4 la prezenta.

Art.6. Se aprobă Cererea de înscriere, conform Anexei nr.5 la prezenta.

Art.7. Se aprobă Formularul de ofertă, conform anexei nr.6 la prezenta

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

  Președinte de ședință                                                                         Contrasemneaza    
     Ciulea Pavel                                                                                     Secretar general

                                                                                                               Ștefan Blănaru