nr. 44 din 26.04.2021 privind aprobarea inființării Cabinetului Viceprimarului

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL                         

HOTĂRÂREA nr. 44/26.04.2021
privind aprobarea inființării Cabinetului Viceprimarului

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2021,

Văzând referatul de aprobare nr.8550/20.04.2021 al Primarului Municipiului Târnăveni și raportul  de specialitate nr. 8558/20.04.2021al Serviciului  Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Tarnaveni,

Având în vedere  adresa Instituției Prefectului  Judeţului Mureș nr.115174/SVII/05.11.2020

In conformitate cu prevederile art. 158, art. 539 lit.c, art. 541 alin.2  art. 544, alin.1, lit. j, art. 546, lit. l din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum si a prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor din Legea-cadru nr. 153/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

În temeiul  prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. a), alin (3)  lit. c  și art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă infiintarea in subordinea Viceprimarului municipiului Tarnaveni a Cabinetului Viceprimarului cu un post personal contractual – secretar (M/G)

Art.2. Se completeaza  anexa nr.2 a Hotararii Consiliului Local Tarnaveni nr.5/31.01.2019 in sensul stabilirii salariului de baza pentru functia contractuala de secretar (M/G) astfel :

Nr.crt. Functia Nivel studii Salar de baza-

Gradatia 0

Coeficient
1 Secretar M/G 3120 1.50

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni prin Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni.

 

         Președinte de ședință

             Ciulea Pavel

                                                                                    Contrasemneaza   
                                                                                       Secretar general,
                                                                                          
Ștefan Blănaru