nr. 40 din 26.04.2021 privind aprobarea  vânzării prin licitație publică a mijlocului fix Dacia Logan, cu nr. înmatriculare MS 50 PMT și însușirea Raportului de evaluare în vederea vânzării acestuia

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 40/26.04.2021
privind aprobarea  vânzării prin licitație publică a mijlocului fix Dacia Logan, cu nr. înmatriculare MS 50 PMT și însușirea Raportului de evaluare în vederea vânzării acestuia

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2021 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.8266/14.04.2021 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului fix Dacia Logan, cu nr.înmatriculare MS 50 PMT și însușirea Raportului de evaluare în vederea vânzării acestuia, întocmit în cadrul Direcției Tehnice și înregistrat sub nr.8267/14.04.2021;

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a) din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a mijlocului fix Dacia Logan, cu nr.înmatriculare MS 50 PMT.

Art.2. Se însușește Raportul de evaluare nr.199/12.04.2021, întocmit de către Evaluator autorizat ANEVAR, ing. Suciu Mircea, respectiv prețul de pornire la licitație pentru vânzarea prin licitație publică a mijlocului fix Dacia Logan cu nr.înmatriculare MS 50 PMT,  în valoare de 3198 lei, conform Anexei nr.1 la prezenta.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

            

  Președinte de ședință                                                                         Contrasemneaza    

     Ciulea Pavel                                                                                     Secretar general

                                                                                                               Ștefan Blănaru 

Anexa nr.1 – Raportul de evaluare nr.199/12.04.2021