nr. 41 din 26.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sălii de sport situată în Municipiul Târnăveni, str.Școlii nr.22

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 41/26.04.2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sălii de sport situată în Municipiul Târnăveni, str.Școlii nr.22

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 26.04.2021,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.8370/16.04.2021 și Raportul de specialitate privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sălii de sport situată în Municipiul Târnăveni, str.Școlii nr.22,  întocmit în cadrul Direcției Tehnice și înregistrat sub nr.8371/16.04.2021;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1  Se aprobă  Regulamentul de organizare și funcționare a sălii de sport situată în Municipiul Târnăveni, str.Școlii nr.22.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcţia Tehnică.

                                                              

            

  Președinte de ședință                                                                         Contrasemneaza    

     Ciulea Pavel                                                                                     Secretar general

                                                                                                               Ștefan Blănaru