nr. 42 din 26.04.2021 privind aprobarea ”PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ al muncipiului Târnăveni şi al localităţilor componente, CUŞTELNIC, BOTORCA şi satul aparţinător BOBOHALMA”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 42 /26.04.2021
privind aprobarea ”PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ al muncipiului Târnăveni şi al localităţilor componente, CUŞTELNIC, BOTORCA şi satul aparţinător BOBOHALMA”

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2021;

Văzând Referatul de specialitate nr. 8081/12.04.2021, întocmit de d-l Director Executiv Ec. Gurghean Crişan.

În baza prevederilor Legii nr. 155/2010 privind Poliţia Locală şi a dispoziţiilor Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin H.G.R. nr. 1332/2010;

În conformitate cu Ordinul MAI nr. 92/05.05.2011 prin care se aprobă metodologia de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;

În temeiul art. 155 al.1 si art.196 lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă „PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ al muncipiului Târnăveni şi al localităţilor componente, CUŞTELNIC, BOTORCA şi satul aparţinător BOBOHALMA” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Tarnaveni si Poliţia Locală a muncipiului Târnăveni.

 

       

  Președinte de ședință                                            Contrasemneaza    

     Ciulea Pavel                                                         Secretar general

                                                                                     Ștefan Blănaru  

Anexa – PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ al muncipiului Târnăveni şi al localităţilor componente, CUŞTELNIC, BOTORCA şi satul aparţinător BOBOHALMA