nr. 43 din 26.04.2021 privind inlocuirea unor  membrii din  Comisia Ordine Publica

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 43/26.04.2021
privind inlocuirea unor  membrii din  Comisia Ordine Publica

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 26.04.2021

În temeiul art. 28 alin.(2) din Legea nr. 155/2010 privind Poliţia Locală;

Văzând referatul nr. 8078/12.04.2021 întocmit de Director executiv ec.Gurgean Crişan, din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale;

În temeiul art. 155 al.1 si art.196 lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se aprobă modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 38/23.02.2017 cu modificarile si completările ulterioare, in sensul inlocuirii dlui. Comisar sef Contiu Cristian cu dl. Comisar sef Tăurean Alexandru- Seful politiei Tarnaveni si inlocuirea dlui Marcu Florin cu dl. Consilier local Sim Florin.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni.

 

 

  Președinte de ședință                                                     Contrasemneaza    

         Ciulea Pavel                                                               Secretar general

                                                                                              Ștefan Blănaru