nr. 48/26.04.2021 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 48/26.04.2021
privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

 

Consiliul local al Municipiului, întrunit în şedinţa ordinară din data  de26.04.2021

Având în vedere referatul de aprobare nr. 8268/14.04.2021 al Primarului municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, întocmit în cadrul Direcției economice – Serviciul Impozite şi Taxe Locale, înregistrat sub nr. 8269/14.04.2021;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şicompletările ulterioare;

Având în vedere prevederile Titlului IX din Legeanr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 491 alin (1);

În baza prevederilor art.129, alin  (2) lit b), alin (4) lit.c), art. 139 alin.(3) lit.c) și art.196, alin (1) lit a) din O.U.G. nr.57/2019 privind CodulAdministrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2.Se stabileşte cota de 10% reprezentând bonificaţiea cordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie 2022.

Bonificaţia de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie2022 se aplică şipersoanelor juridice.

 

Art.3.Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de  1 ianuarie 2022, dată la care se abrogă orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri.

 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate.

 

                               

  Președinte de ședință                                                                         Contrasemneaza    

     Ciulea Pavel                                                                                     Secretar general

                                                                                                               Ștefan Blănaru 

 

 Anexa 1- indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni