nr. 49 din 26.04.2021 privind completarea Listei cu parcările de reședință din municipiul Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                          
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR. 49/26.04.2021
privind completarea Listei cu parcările de reședință din municipiul Târnăveni

Consiliul local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 26.04.2020,

Văzând Referatul de aprobare nr. 8538/20.04.2021 și Raportul nr. 8539/20.04.2021

referitoare la H.C.L. nr.36/16.03.2020-Anexa nr.2- Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din municipiul Târnăveni,

În conformitate cu art.24 din Regulamentul- Cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local- aprobat prin H.G.R.nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,

În conformitate cu prevederile art. 129.(2) d)  și art. 196.(1) a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

                                         HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se completează Lista cu parcările de reședință din municipiul Târnăveni –din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.62/2009, cu modificările și completările ulterioare.

    Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni.

               

 

  Președinte de ședință                                                       Contrasemneaza    

     Ciulea Pavel                                                                    Secretar general

                                                                                                Ștefan Blănaru