Proiecte HCL- ședința ordinară din 27.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.536  din 19 mai 2021 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 27 mai 2021, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2021.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni la data de 31 martie 2021.
  3. Proiect de hotârâre privind modificarea numarului de burse scolare.
  4. Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2021.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului unic de organizare și funcționare a sălilor de sport situate în Municipiul Târnăveni, str. Republicii nr.30 și str. Școlii nr.22.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru folosirea gratuită a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat, administrate de către Consiliul Local al Municipiului Târnăveni.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unor UAT din ADI Aqua Invest MURES.
  8. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulatie rutiera pe str.Victoriei intersectie cu str. Tarnavei.
  9. Proiect de hotarare privind instituirea sensului unic pe str.Recoltei.

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art. 29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr. 93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

 

                    PRIMAR,                                                           Secretar general ,  
Megheșan Nicolae Sorin                                                            Ștefan Blănaru

 

Târnăveni, 19.05.2021

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din 26 aprilie 2021