Organizare examen pentru Promovarea in functii, grade/trepte profesionale imediat superioare pentru personalul contractual din cadrul serviciilor de interes local

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA
Nr. 10814  /27.05.2021

A N U N T,
PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI,

In baza HGR 286/2011 pentru  aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzator functiilor contractuale si criteriilor  de promovare in  grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fondurile publice,  cu modificarile si completarile ulterioare  si  Dispozitia primarului nr. 285/11.03.2020;

ORGANIZEAZA EXAMEN PENTRU PROMOVAREA IN FUNCTII, GRADE/TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIILOR DE INTERES LOCAL

EXAMENUL CONSTA DIN :

  • PROBA SCRISA

ACTE NECESARE :

  • CERERE
  • COPIE ACT INDENTITATE,
  • COPIE DE PE FISELE DE EVALUARE ALE ULTIMILOR  TREI ANI DE ACTIVITATE

 

EXAMENUL SE DESFASOARA LA DATA DE 14.06.2021,  ORA 10,00 LA SEDIUL INSTITUTIEI, CAM.6.

RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. 26, SERVICIUL ORGANIZARE, SALARIZARE, RESURSE UMANE.

                                                       PRIMAR,
                                  MEGHESAN NICOLAE-SORIN

 

 

 

 

                                                         BIBLIOGRAFIA,

 

STABILITA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIE, GRAD/TREAPTA PROFESIONALA A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIILOR DE INTERES LOCAL ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI

 

  1. BIBLIOGRAFIA COMUNA

        –     OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

        

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA PENTRU:

1)SECTOR  SERVICII DEZVOLTARE   PUBLICA SI CLADIRI :

–     Indrumatorul Constructorului- Autori: S. Pop, S. Tologa, I. Pulcea

                       

2) BIBLIOGRAFIA DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA( Centrul Social     pentru Persoane Varstnice):

  • Legea nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata.
  • Legea 292 din 20 decembrie 2011 a asistentei sociale.

 

3) BIBLIOGRAFIA –  SECTOR SERE SPATII VERZI

–       Curs de calificare pentru ocupatia de fochist – SC  MULTIPRACTIC  SRL

 

4) BIBLIOGRAFIA – BIBLIOTECA MUNICIPALA

–    Legea Bibliotecilor nr. 334 din 2002, republicata;

–  Ordin  nr. 2062 din 9 iunie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind evidenta, gestionarea si inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice.

–    Introducere in Biblioteconomie, Horvar Saluc, Editura Grafoart, Bucuresti 1996.

 

                

                                        PRIMAR,
                               MEGHESAN NICOLAE-SORIN