Proiecte HCL- ședința ordinară din 24.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 629 din 16 iunie 2021 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni in data de 24 iunie 2021, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2021.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apa a strazii Dupa Deal ”.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea alocării  sumelor aprobate în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2021 cultelor religioase din municipiul Târnăveni .
 4. Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2021.
 5. Proiect de hotârâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.5 din 31.01.2019.
 6. Proiect de hotărâre privind revocarea art.1 din HCL nr.40 din 26.04.2021.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Vasile Milea nr.2 (etaj).
 8. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare si aprobarea documentatiei de licitatie pentru vanzarea imobilului (cladire etaj si a terenului aferent), situate in Tarnaveni, str.VasileMilea nr.2
 9. Proiect de hotarare privind acordul Municipiului Tarnaveni, pentru afectarea domeniului public al UAT Tarnaveni, in cadrul Proiectului regional de dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mures.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Politia Inspectoratul judetean de politie MURES si Primaria municipiului Tarnaveni-Directia Politia Locala.
 11. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.6 din 12.11.2020.
 12. Informare privind activitatea Politiei Tarnaveni in aul 2020.

               

 Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                   PRIMAR,                                                  Secretar general ,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                      Ștefan Blănaru

 

Târnăveni, 16.06.2021

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei extraordinare din 27 mai 2021