Proiecte HCL- ședința ordinară din 22.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.745 din 15 iulie 2021 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni in data de 22 iuie 2021, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ- ,,Construire supermarket LIDL, amenajari accese si locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe fatade si totem, amplasare post trafo si bransamente la utilitati, imprejmuire proprietate.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare integrată a municipiului Tarnaveni 2021 – 2027”.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului compus din teren și clădiri, situat în Târnăveni, str. Dumbravei nr.11.
  4. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea documentației de licitație pentru închirierea prin licitație publică a spațiului compus din clădiri și teren, situat în Târnăveni, str. Dumbravei nr.11.
  5. Proiect de hotărâre privind privind instalarea unor indicatoare rutiere în Municipiul Târnăveni.
  6. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statele de functii ale serviciilor publice de interes local in scopul promovarii.

  

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                    PRIMAR,                                                     Secretar general ,    
               Megheșan Nicolae Sorin                                      Ștefan Blănaru

 

Târnăveni, 15.07.2021

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei ordinare din 24.06.2021