Proiecte HCL- ședința extraordinară din 10.08.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 798 din 05 august 2021 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni in data de 10 august 2021, orele 12.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate si a modalitatii de gestiune a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, pe raza administrative-teritoriala a municipiului Tarnaveni.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional pentru prelungirea pentru o perioada de maxim 6 luni a contractului de delegare a gestiunii nr. 17239 / 563 / 20.08.2015 referitor la serviciul de transport public local de călători prin curse regulate, pe raza administrative-teritoriala a municipiului Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

               PRIMAR,                                                       Secretar general ,  
           Megheșan Nicolae Sorin                                      Ștefan Blănaru