Proiecte HCL- ședința ordinară din 26.08.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 828 din 19 august 2021 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni in data de 26 august 2021, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 30.06.2021.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2021.
  3. Proiect de hotarare privind modificarea listei obiectivelor de investitii finantate din finantari rambursabile interne.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Renovarea aprofundata, modernizarea, creșterea confortului interior și a performantei energetice în clădirea Casei de Cultura„Mihai Eminescu” din Municipiul Tarnaveni, judetul Mures”.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Renovarea aprofundata, modernizarea, creșterea confortului interior și a performantei energetice în clădirile aferente Liceului Teoretic „Andrei Barseanu” din Municipiul Tarnaveni, judetul Mures”.
  6. Proiect de hotârâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri (ANL) pentru anul 2021.
  7. Proiect de hotărâre privind completarea Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.76 din 27.08.2020.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                PRIMAR,                                                           Secretar general , 
            Megheșan Nicolae Sorin                                      Ștefan Blănaru

 

Târnăveni, 19.08.2021

Completarea proiectului de ordine de zi:

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorarii premiului de fidelitate care va fi acordat familiilor care implinesc 50 ani de casatorie si de premiere a elevilor sefi de promotie din unitatile de inavatamant preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni

9. Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive, sociale si educative care se desfasoara inmunicipiul Tarnaveni in anul 2021

 

Spre aprobare

Proces verbal al sedintei ordinare din 22.07.2021

Proces verbal al sedintei extraordinare din 10.08.2021