Proiecte HCL- ședința extraordinară din 16.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 909 din 13 septembrie 2021 și art.134 alin.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni în data de 16 septembrie 2021, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în planul de cheltuieli al bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2021
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării unei creșe în municipiul Târnăveni.
  3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Municipiul Târnăveni și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire creșă mică”.
  4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local al municipiului Târnăveni în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din municipiul Târnăveni.

 

 Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                   PRIMAR,                                                           Secretar general ,  
           Megheșan Nicolae Sorin                                            Ștefan Blănaru

 

 

Târnăveni, 13.09.2021