Proiecte HCL- ședința ordinară din 29.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 917 din 22 septembrie 2021 si art.134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 29 septembrie 2021, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 18/2020, în sensul aprobării creditelor de angajament destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale din Municipiul Târnăveni pentru perioada 2021-2023.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 18/2020, în sensul aprobării creditelor de angajament destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale din Municipiul Târnăveni pentru perioada 2021-2023.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unor lucrări, servicii și produse pe anul 2021.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Târnăveni pe anul 2021.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, a mijlocului fix compus din clădirea fostei centrale termice și a terenului aferent acesteia, Republicii nr.74/H, înscris în CF nr.55440 Târnăveni.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fonduri ANL.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ- ,,Extindere subzona Li, UTR 16”, str. George Cosbuc, nr. 42-42A.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor nesupuse înmatriculării pentru care există obligativitatea înregistrării pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Târnăveni.

  

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

             PRIMAR,                                                        Secretar General  UAT ,  
           Megheșan Nicolae Sorin                                      Blănaru Ștefan

 

 

Târnăveni, 22.09.2021

 

Completarea proiectului de ordine de zi:

 

Spre aprobare

Proces verbal al sedintei ordinare din 26.08.2021