Proiecte HCL- ședința ordinară din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1030 din 20 octombrie 2021 si art.134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 28 octombrie 2021, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a devizului general prin Programul National de Investitii Anghel Saligny pentru obiectivul de investitii : ”Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni”.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a devizului general prin Programul National de Investitii Anghel Saligny pentru obiectivul de investitii : Modernizare strazi in satul Bobohalma, localitate apartinatoare MunicipiuluiTarnaveni”.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a devizului general prin Programul National de Investitii Anghel Saligny pentru obiectivul de investitii : ”Modernizare strazi de interes local in municipiul Tarnaveni”.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Târnăveni pe anul 2021.
  5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tarnaveni in Consiliile de administratie ale unor unitati de invatamant din mun. Tarnaveni .
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentantului Consiliului Local Tarnaveni in comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Tarnaveni.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local.
  8. Proiect de hotarare privind prelungirea, pentru o perioadă de un an, a duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.
  9. Proiect de hotarare privind aprobarea amplasării unor sirene electronice pe cladiri aparținând UAT municipiul Târnăveni.
  10. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.39/2021.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                        Secretar General ,  

            Megheșan Nicolae Sorin                                     Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 20.10.2021

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei extraodinare din 16.09.2021

Proces verbal al sedintei extraodinare din 24.09.2021

Proces verbal al sedintei odinare din 29.09.2021