Proiecte HCL- ședința extraordinară convocata de indata din 04.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1081 din 02 noiembrie 2021 si art.134 alin.(5) din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al  Municipiului  Târnăveni, în şedinţă extraordinară,convocată de îndată,  la data de 04 noiembrie 2021, orele 12.00, cu următorul:

P R O I E C T    D E     O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a devizului general prin Programul National de Investitii Anghel Saligny pentru obiectivul de investitii : “Extindere retea de canalizare menajera a localitatilor componente Custelnic si Botorca in municipiul Tarnaveni, judetul Mures”

 Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                           SECRETAR GENERAL UAT,

         Megheșan Nicolae Sorin                                                           Ștefan Blănaru

 

 

Târnăveni,

02 noiembrie 2021