Concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de  execuţie, la Serviciului  Public de  Asistenţă Medicală Comunitară – cabinete şcolare

A N U N Ț

Având în vedere prevederile OMSF nr. 869/2015, cu modificările şi completarile ulterioare,  

 

MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

organizează concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de  execuţie, durată nedeterminată  cu normă întreagă, la Serviciului  Public de  Asistenţă Medicală Comunitară – cabinete şcolare (Şcoala Gimnazială Traian, Şcoala Gimnazială Avram Iancu, Şcoala Gimnazială nr. 3, Grădinita PP nr. 4, din Municipiul Târnăveni) –  MEDIC SPECIALIST

 

Conditii specifice:

  • diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină, stagiu de rezidențiat terminat,
  • examen absolvit de medic specialist în specialitatea medicină de familie,
  • drept de liberă practică;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h) chitanța de plată a taxei de concurs;

h) copia actului de identitate;

i) curriculum

Taxa de concurs este de 150 de lei.

 (Actele prevazute  vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.)

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist specializarea postului, afișată pe site-ul Ministerului Sănătății:www.ms.ro.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului, respectiv, 12.11.2021-26.11.2021 , iar concursul se organizează în perioada  cuprinsă între  31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului în “ Viaţa medicală”.

Proba scrisă va avea loc în data de: 15.12.2021, ora 9,00, iar interviul în data de  17.12.2021, ora 9,00 la sediul primariei Municipiului Târnăveni, piața Primăriei, nr. 7.

Relatii suplimentare tematica si bibliografia se pot obtine la Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, tel. 0265-443400 int. 39 și de pe site-ul: primariatarnaveni.ro.

 

                                                           P R I M A R,

                                                 Meghesan Nicolae-Sorin

Tematica de concurs