Proiecte HCL- ședința ordinară din 18.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

   În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1112 din 11 noiembrie 2021 si art.134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 18 noiembrie 2021, orele 14.00, cu următorul :

 

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.09.2021.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului si cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul I  al anului şcolar 2021-2022.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei I a Hotărârii Consiliului Local nr.86/26.08.2021 de aprobare a principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2021.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei obiectivelor de investitii finantate din imprumuturi interne si prelungirea perioadei de tragere.
 5. Proiect hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2021.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2021.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contributiei proprii neeligibile in cadrul proiectului ”Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings”.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei I a Hotărârii Consiliului Local nr.7/28.01.2021 de aprobare a creditelor de angajament în vederea implementării proiectului ”Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings” pentru perioada 2021-2023.
 9. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 al.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.90/16.09.2021.
 10. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru legitimatiile de calatorie la transportul public local de călători pe raza administrativ-teritorială a Municipiului TÂRNĂVENI
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători pe raza administrativ-teritorială a Municipiului TÂRNĂVENI.
 12. Proiect de hotarare privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A.
 13. Proiect de hotarare privind acordarea unui titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Tarnaveni domnului Lechintan Petru.
 14. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.89/16.09.2021. 

  Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

  Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                      PRIMAR,                                          Secretar General ,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                     Blănaru Ștefan

 

Proces Verbal sedinta 28.10.2021

 

Târnăveni, 11.11.2021

Completarea proiectului de ordine de zi: