Proiecte HCL- ședința ordinară din 16.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1213 din  08 decembrie 2021 si art.134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 16 decembrie 2021, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.11.2021.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru Centrala fotovoltaica.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobara DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2021.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 în municipiul Tarnaveni.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.421 din 2002 privind regimul juridic al autovehiculelor fara stapan.
 7. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 al.2 din Regulamentul aprobat prin HCL nr.73 din 27.08.2019.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii unui teren in CF domerniul privat al municipiului Tarnaveni.
 9. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Tarnaveni nr.66 din 25.06.2020.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii a opt imobile teren.
 11. Proiect hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport in regim de taxi.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social pe anul 2022.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

  

                  PRIMAR,                                                   Secretar General ,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                     Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 08.12.2021

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei extraodinare de indata din 04.11.2021

Proces verbal al sedintei odinare din 18.11.2021