Proiecte HCL- ședința ordinară din 27.01.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 57 din  20.01.2022  si art.134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 27 ianuarie 2022, orele 14.00, cu următorul :

 

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia ne.1234/2021 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tanaveni pe anul 2021.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea noilor conditii de derulare a facilitatii de credit acordata de CEC BANK S.A.
 3. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea schimbării destinației imobilului ”Școală primară Botorca”, situat în Municipiul Târnăveni, str. Mediașului nr.24.
 4. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consililui Local Tarnaveni nr.133/2021.
 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Grădiniţei situată în mun. Târnăveni, str. Republicii, nr. 5-7, construită de Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2022-2023
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru anul 2021 pentru copiii care frecventeaza Cresa Municipiului Tarnaveni.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ- ,,Construire centru pentru varstnici” si introducerea in intravilan a terenului in suprafata de 2400mp, Tarnaveni.
 9. Proiect de hotarare privind menţinerea, înanul 2022, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2021.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Creșei Municipiului Târnăveni.
 11. Proiect hotarare privind aprobarea transformarii unor posturi in vederea promovării personalului contractual.
 12. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Târnăveni.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării  Planului  de  analiză  și acoperire  a         riscurilor  in  domeniul  situațiilor de urgență  al municipiului Tarnaveni.
 14. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consililui Local Tarnaveni nr.136/2021.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni, pentru anul 2022.
 16. Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Bazin de inot didact si agrement, str.Pompelor nr.14/A municipiul Tarnaveni judetul Mures”.
 17. Raport de activitate a Directiei de Asistenta Sociala pentru anul 2021.
 18. Raport de evaluare a activitatii desfasurate de Directia Politia Locala Tarnaveni in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                         PRIMAR,                                                           Secretar General ,  
               Megheșan Nicolae Sorin                                                Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 20.01.2022

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei odinare din 16.12.2021

Completarea proiectului de ordine de zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea completării și modificării Anexei nr. 1 la HCL 59/28.05.2020, respectiv a Regulamentului pentru obținerea ”Permisului de spargere și a Tehnologiilor de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târnăveni”.