nr.  1 din 27.01.2022 privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1.234/23.12.2021 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2021

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr.  1/27.01.2022
privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1.234/23.12.2021 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2021

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 27 ianuarie 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 440/06.01.2022 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1.234/23.12.2021 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2021, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 442/06.01.2022;

În baza art.82 şi art.49, al.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ           

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Se validează modificările efectuate prin Dispoziţia primarului nr. 1.234/23.12.2021, asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2021.

 Art. 2.  Se aprobă  Anexa nr.1A – Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2021 conform modificărilor propuse în  Raportul  de specialitate   la proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1.234/23.12.2021 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2021.

Art.  3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.   

 

Presedinte de sedinta                                               Contrasemneaza
   Popa Nicolae Valer                                                   Secretar general 
                                                                                    Blanaru Stefan