nr. 11 din 27 .01. 2022 privind aprobarea transformarii unor posturi in vederea promovării personalului contractual

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                    

                              HOTĂRÂREA nr. 11/27 .01. 2022
privind aprobarea transformarii unor posturi in vederea promovării personalului contractual

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2022;

Văzând referatul de aprobare nr. 1991/19.01.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și raportul  de specialitate nr.2005/19.01.2022 al Serviciului  Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Tarnaveni,

 In conformitate cu art. 552 și art. 554 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 31 al. (3), (4)   Legii-cadru nr. 153/2017, 

Cu respectarea prevederilor HGR nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul  prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. a), alin (3)  lit. c , art. 136 alin. (1)  și art. 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:     

Art.1. Se aprobă transformarea unor posturi din statele de funcţii ale serviciilor publice de interes local, în vederea promovării personalului contractual încadrat pe aceste posturi, în funcții, grade sau trepte profesionale de nivel imediat superior, după cum urmează:

Direcția de Asistență Socială – Compartiment Servicii Sociale:

– Transformarea postului de inspector de specialitate gradul II (S), în inspector de specialitate gradul I (S) – post ocupat de domnul Surugiu Vasile,

Serviciul Administrația Piețelor:

– Transformarea postului de lucrator comercial (M) treapta I, în referent (M) treapta IA- post ocupat de doamna Damian Carmen,

– Transformarea postului de casier (M) treapta I, în referent (M) treapta IA- post ocupat de doamna Popa Maria-Magdalena,

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni care prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, va proceda la elaborarea statelor de funcţii ale serviciilor publice de interes local, cu modificările prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

      

Presedinte de sedinta                                                 Contrasemneaza

   Popa Nicolae Valer                                                   Secretar general 

                                                                                      Blanaru Stefan