nr. 12 din 27.01.2022 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni care vor face parte din  Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al MunicipiuluiTârnăveni

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ   
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 12/27.01.2022
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni care vor face parte din  Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al MunicipiuluiTârnăveni

 

Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședință ordinarădin data de 27 ianuarie2022;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 2008/19.01.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni;

– Raportul de specialitate nr. 2011/19.01.2022 al Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane;              

Ținând seama de prevederile art. 485 alin.(5) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.139 alin. (1) şi art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. În vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Târnăveni, Consiliul Local al MunicipiuluiTârnăveni, desemnează doi consilieri locali, după cum urmează:

  1. Tutecean dan Cristian
  2. Ciulea-Porime Pavel

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, Serviciul OSRU, precum și consilierii locali desemnați la art.1.

 

 

Presedinte de sedinta                                                 Contrasemneaza

   Popa Nicolae Valer                                                   Secretar general 

                                                                                      Blanaru Stefan