nr. 13 din 27 ianuarie 2022 privind  aprobarea  actualizării  Planului  de  analiză  și  acoperire  a riscurilor  in  domeniul  situațiilor de urgență  al municipiului Târnăveni

ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI     
CONSILIUL LOCAL           

 HOTĂRÂREA nr. 13/27 ianuarie 2022
privind  aprobarea  actualizării  Planului  de  analiză  și  acoperire  a riscurilor  in  domeniul  situațiilor de urgență  al municipiului Târnăveni

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Târnăveni,  intrunit  in  sedința  ordinară  din data 27 ianuarie 202;     

Văzând Referatul de aprobare 1497/14.01.2022 și  Raportul privind actualizarea P.A.A.R.nr.1498/14.01.2022 întocmit  de  domnul  Bratean Cristian  din cadrul  Compartimentului  Protecție  Civilă ,       

Conform  dispozițiilor  Legii 307/2006  privind  apararea împotriva incendiilor, cu modificările si completăriile ulterioare ,

In temeiul art.129 alin. 2 lit.(d) și alin.7 lit.(o) și art.196 lit.(a) din O.U.G.57/2019;

HOTĂRAȘTE

Art.1. Se  aprobă  actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor in domeniul situațiilor de urgență  al municipiului Târnăveni conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.         

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se imputernicește primarul municipiului Târnăveni .

 

 

Presedinte de sedinta                                                 Contrasemneaza

   Popa Nicolae Valer                                                   Secretar general 

                                                                                      Blanaru Stefan