nr. 14 din 27.01.2022 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Tarnaveni nr.136/16.12.2021

ROMÂNIA
JUDEȚULMUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 14/27.01.2022
privind revocarea Hotararii Consiliului Local Tarnaveni nr.136/16.12.2021

Consiliul Local al municipiului Tîrnăveni, întrunit în ședință ordinară în data de 27.01.2022,

Văzând Referatul de aprobare a1 Primarului municipiului Tîrnăveni, cu nr. de înregistrare 1399/13.01.2022 și  Raportul inregistrat sub nr.1400/13.01.2022

Având în vedere adresa Prefecturii judetului Mures nr.15970/2021/SVI din 07.01.2022

În temeiul art. art.196 lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

 Art. 1. Se revoca Hotărârea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.136/16.12.2021.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni prin Compartimentul.  “Transport Public Local”.

 

 

 

Presedinte de sedinta                                                 Contrasemneaza

   Popa Nicolae Valer                                                   Secretar general 

                                                                                        Blanaru Stefan