nr. 2 din 27.01.2022  privind  aprobarea  noilor condiții de derulare  a facilității de credit de investiții acordată de CEC BANK SA  în vederea  prelungirii perioadei de tragere până la data de 30.09.2022

 R O M Â N I A                                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 2/27.01.2022
 privind  aprobarea  noilor condiții de derulare  a facilității de credit de investiții acordată de CEC BANK SA  în vederea  prelungirii perioadei de tragere până la data de 30.09.2022

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară  din data de 27 ianuarie  2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.2.199/20.01.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  noilor condiții de derulare  a facilității de credit de investiții acordată de CEC BANK SA,  în vederea prelungirii perioadei de tragere  până la data de 30.09.2022, întocmit în cadrul Direcției economice și înregistrat sub nr. 2.200/20.01.2022;

                Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. art.129, alin (4), lit. b) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă noile condiții de derulare  a facilității de credit de investiții acordată de CEC BANK SA în baza  Contractului de credit nr.RQ18113558967705/ 09.04.2019, modificat prin Actele adționale nr.1/19.04.2019, respectiv, nr.2/12.05.2021, în vederea  prelungirii perioadei de tragere  până la data de 30.09.2022,astfel:

  • Prelungirea perioadei de tragere va fi condiționată de aplicarea unei marje de dobândă de 1,75 p.p.;
  • Comision de neutilizare:standard(la această dată este de 0,5%) care se va calcula flat la suma neutilizată, la sfârșitul perioadei de tragere.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni să semneze în numele și pe seama Municipiului Târnăveni, Actele adiționale la Contractul de credit de investiții  precum și  orice alte documente în relația cu CEC BANK SA .

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni și Serviciul investiții, achiziții și servicii publice.

 

Presedinte de sedinta                                               Contrasemneaza

   Popa Nicolae Valer                                                   Secretar general 
                                                                                   Blanaru Stefan