nr. 3 din 27.01.2022 privind aprobarea schimbării destinației imobilului ”Școală primară Botorca”, situat în Municipiul Târnăveni, str. Mediașului nr.24

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 3/27.01.2022
privind aprobarea schimbării destinației imobilului ”Școală primară Botorca”, situat în Municipiul Târnăveni, str. Mediașului nr.24

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în ședinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2022,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1969/19.01.2022 și Raportul de specialitate privind aprobarea schimbării destinației imobilului ”Școală primară Botorca”, situat în Municipiul Târnăveni, str. Mediașului nr.24,  întocmit în cadrul Direcției Tehnice și înregistrat sub nr. 1970/19.01.2022;  

Ținând cont de prevederile art. 112, alin.(6²) din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1,  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1.    Se aprobă schimbarea destinației imobilului ”Școala primară Botorca”, situat în Municipiul Târnăveni, str. Mediașului nr.24, în sală pentru ceremonii funerare și va deservi toate cultele religioase de pe raza Municipiului Târnăveni.

Art.2.   În termen de 90 de zile de la finalizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii se va întocmi un regulament de utilizare a noii destinații.

Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

        

Presedinte de sedinta                                               Contrasemneaza

   Popa Nicolae Valer                                                  Secretar general 
                                                                                      Blanaru Stefan