nr. 4 din 27.01.2022 privind aprobarea revocării HCL nr.133/16.12.2021

R O M Â N I A   
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 4/27.01.2022
privind aprobarea revocării HCL nr.133/16.12.2021

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în ședinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2022,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1783/18.01.2022 și Raportul de specialitate privind aprobarea revocării HCL nr.133/16.12.2021,  întocmit în cadrul Direcției Tehnice și înregistrat sub nr. 1809/18.01.2022;  

Vazand adresa nr.15970/SVI din 30.12.2021 emisa de  Prefectura Judetului Mures ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1,  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Articol unic:   Se revocă Hoatararea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni  nr.133/16.12.2021 

        

 

Presedinte de sedinta                                                 Contrasemneaza

   Popa Nicolae Valer                                                   Secretar general 

                                                                                      Blanaru Stefan