nr. 6 din 27.01.2022 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2022-2023

R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 6/27.01.2022
privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2022-2023

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din  27.01.2022 ;

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.041/19.01.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2022-2023, întocmit de director executiv – Direcţia economică și  înregistrat sub nr.  2.042/19.01.2022;

   Având în vedere ”avizul conform” al Inspectoratului Şcolar  Judeţean Mureş privind organizarea reţelei şcolare  din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2022-2023,nr 10.087/18.01.2022, înregistrat la unitatea noastră sub nr. 1.852/18.01.2022

În conformitate cu  prevederile art.61 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările coroborate cu prevederile art.24-28 din Ordinul M.E.N. nr.5.511/2021 privind aprobarea Metodologiei privind  fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform, în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023;

În temeiul art.129, alin (7), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2022-2023, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- Judeţul Mureş, Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni.

 

 

Presedinte de sedinta                                        Contrasemneaza

   Popa Nicolae Valer                                         Secretar general 

                                                                          Blanaru Stefan