nr. 7 din 27.01.2022 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2022 pentru copiii care frecventează  Creşa Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARAREA nr. 7/27.01.2022
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2022 pentru copiii care frecventează  Creşa Municipiului Târnăveni

 

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 27 ianuarie  2022;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 2.203/20.01.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2022 pentru copiii care frecventează Creşa Municipiului Târnăveni, întocmit de director executiv – Direcţia economică și  înregistrat sub nr. 2.204/20.01.2022;

 -Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea creşelor ;

-HG nr.1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară:

 -Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor,

În temeiul art.129, alin.(2), lit.d  și  alin (7), lit. b) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

                                                                                                                                         

HOTĂRĂŞTE

          

Art.1.   Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere  al unui copil care frecventează Creşa Municipiului Târnăveni, pentru anul   2022, în cuantum de 870  lei/lună.

Art.2.    Diferența dintre cheltuielile totale și valoarea contribuției lunare de întreținere va fi suportată din bugetul local al Municipiului Târnăveni.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Presedinte de sedinta                                                 Contrasemneaza

   Popa Nicolae Valer                                                   Secretar general 

                                                                                       Blanaru Stefan