nr. 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ- ,,Construire centru pentru varstnici” si introducerea  in intravilan a terenului in suprafata de 2400mp, Tarnaveni

 R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

  

HOTĂRÂREA nr. 8/27.01.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ- ,,Construire centru pentru varstnici” si introducerea  in intravilan a terenului in suprafata de 2400mp, Tarnaveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  27 Ianuarie 2022;

Văzând Raportul inregistrat sub nr. 1408/13.01.2022, întocmit de către Directorul Ex. Adjunct al Municipiului Târnăveni;

În baza art. 27¹ lit. c) si art. 56, al.4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 196, lit.b) si art. 155, lit.f) alin (5) din O.U.G. 57/2019 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru ,,Construire centru pentru varstnici”, in vederea introducerii in intravilan a terenului in suprafata de 2400 mp a amplasamentului situat in extravilanul mun. Tarnaveni, beneficiar – Parohia Ortodoxa Romana Tarnaveni II, cu sediul in Tarnaveni, str.Republicii, nr. 45, cu o valabilitate de 4 ani.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Presedinte de sedinta                                                 Contrasemneaza

   Popa Nicolae Valer                                                   Secretar general 

                                                                                      Blanaru Stefan