Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni

Nr. 2536/ 27.01.2022                                                                                     Anexa 1

COMUNICAT DE PRESĂ

Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni

Autoritatea publică locală a municipiului Târnăveni susține dezvoltarea unui management performant, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivel instituțional, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate către cetățeni. În vederea atingerii acestui obiectiv, Municipiul Târnăveni, în calitate de Beneficiar, a semnat Contractul de finanțare cu fonduri nerambursabile nr. 398/ 31.07.2019, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), finanțat din Fondul Social European (FSE), Cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari, în concordanță cu SCAP.

Scopul proiectului cu titlul ”Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni” cod SIPOCA 666/ cod MySMIS 129682, este de a oferi o alternativă la modul clasic de livrare a serviciilor gestionate de municipalitate, asigurându-se astfel:

 • accesul facil și imediat la serviciile publice, care să fie disponibile non-stop și accesibile de acasă, de la serviciu sau din orice alta locație, independent de tipul de dispozitiv folosit, PC/ laptop sau dispozitive (telefoane, tablete) mobile.
 • identitatea electronică a cetățeanului – acces la servicii electronice, utilizând un mijloc de comunicare uzual – adresa de e-mail pentru autentificarea în portalul primăriei, trasabilitatea datelor cu caracter personal, solicitate și transmise cetățenilor, cu respectarea legislației în vigoare, implementarea unei aplicații de gestiune integrată a comunicării cu cetățeanul.
 • schimbul electronic de documente, completarea de formulare online, furnizarea de notificări automate si dovezi referitoare la manipularea datelor transmise.

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul autorității publice locale, prin planificare strategică, simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office, pentru serviciile publice furnizate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1. Dezvoltarea capacitații necesare in vederea fundamentării deciziilor si planificării strategice pe termen lung, prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Integrată a Municipiului Târnăveni 2021-2027, inclusiv a componentei de dezvoltare a economiei circulare la nivelul Municipiului.

OS2. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, in corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva front-office, dar și back-office, prin dezvoltarea și adaptarea aplicaților existente și introducerea unor soluții aplicative noi, care vor furniza digital fluxurile de lucru de baza din cadrul instituției, asigurând astfel accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Târnăveni

OS3. Dezvoltarea cunoștințelor și abilitaților personalului din cadrul Municipiului Târnăveni, in vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avuta in vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competentelor/cunoștințelor dobândite pentru 30 persoane, din cadrul grupului țintă, in ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate in cadrul proiectului.

Rezultate finale:

 1. Elaborarea Strategiei de dezvoltare integrată a Municipiului Târnăveni 2021-2027
 2. Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni. lmplementarea unei platforme integrate pentru servicii electronice
 3. lnstruirea utilizatorilor și administratorilor soluțiilor informatice implementate
 4. Informare și publicitate

Data de începere a proiectului: 1.08.2019

Perioada de implementare: 30 de luni, respectiv până 31.01.2022

Bugetul necesar implementării proiectului: 

Valoare totala eligibilă
(lei)
Valoare totala neeligibilă
(lei)
Contribuția proprie eligibilă
(lei)
Valoare nerambursabilă finanțată prin proiect
(lei)
   3.977.790,68 
 
0        79.556,45 
  3.898.234,23 

Măsuri orizontale:

Proiectul respectă aplicarea principiilor orizontale din Acordul de parteneriat (Secțiunea 1B- Aplicarea principiilor orizontale menționate la articolele 5, 7 și 8 din Regulamentul UE nr. 1303/ 2013) relativ la dezvoltarea durabilă, accesibilitate, egalitatea de șanse.

 1. Egalitatea de șanse
  • Egalitatea de gen
  • Nediscriminare
  • Accesibilitate persoane cu dizabilități
  • Schimbări demografice
 2. Dezvoltare durabilă
  • Poluatorul plătește
  • Protecția biodiversității
  • Utilizarea eficientă a resurselor
  • Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
  • Reziliența la dezastre

 

          Primar,
    Sorin Megheșan

 

 

    Manager de proiect,                                                    Responsabil comunicare,
    Mirela – Oana Petru                                                          Celestin Beleanu

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020