Proiecte HCL- ședința extraordinară din 10.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 136. din 02 februarie 2022 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 10 februarie 2022, orele 14.00, cu următorul:

 P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei nr.1 la HCL 102 din 27.11.2020, lista spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință în care își desfășoară activitatea instituțiile publice de pe raza Municipiului Târnăveni și aprobarea Protocolului de administrare între Municipiul Târnăveni și Inspectoratul de Jandarmi Mureș pentru spațiul situat pe str. Nicolae Bălcescu nr.1A, apt.122.
  2. Proiect de hotarâre privind rectificarea suprafeței terenului de sport in localitatea component Cuștelnic Municipiul Tarnaveni
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiţii „Renovarea aprofundata, modernizarea, creșterea confortului interior și a performantei energetice în clădirile aferente Liceului Teoretic „Andrei Barseanu” din Municipiul Tarnaveni, judetul Mures”
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiţii „Renovarea aprofundata, modernizarea, creșterea confortului interior și a performantei energetice în clădirea Casei de Cultura „Mihai Eminescu” din Municipiul Tarnaveni, judetul Mures”.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii neeligibile și a valorii totale a proiectului “Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings” („Creșterea semnificativă a eficienței și confortului energetic durabil în clădiri publice importante din Târnăveni”) pentru care am obținut finanțare nerambursabilă prin SEE și Mecanismele Financiare Norvegiene 2014-2021.
  6. Proiect de hotarâre privind modificarea creditelor de angajament în vederea implementării proiectului “Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings” („Creșterea semnificativă a eficienței și confortului energetic durabil în clădiri publice importante din Târnăveni)
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării de lucrări, servicii și produse pe anul 2022.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni pe anul 2022

Noul Buget 2022

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

 

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

  

                  PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL UAT,   
          Megheșan Nicolae Sorin                                     Ștefan Blănaru

 

  Târnăveni, 02 februarie2022