Proiecte HCL- ședința ordinară din 24.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R       

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 189 din  16.02.2022  si art.134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 24 februarie 2022, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliuilui Local Tarnaveni nr.16/2022 si pentru predarea amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Bazin de înot didactic și agrement” din Loc. Târnăveni, Str. Pompelor, Nr. 14/A, jud. Mureș”.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor anuale, pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.03.2022.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei aferenta anului 2022 care va fi platita de municipiul Tarnaveni catre A.D.I. „ ECOLECT MURES”.

4. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni pentru preluarea în domeniul public al Municipiului Târnăveni a imobilului cu destinația de ”Centru Cultural”, situat în Municipiul Târnăveni, str.Pompelor nr.14/ A.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tarnaveni si a serviciilor publice de interes local.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea formei juridice de organizare a Cantinei de Ajutor Social.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala Tarnaveni.

8. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii Consiliului Local nr.23/25.05.2016.

9. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tarnaveni si supleantul in comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                   PRIMAR,                                                   Secretar General,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                     Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 18.02.2022

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei odinare din 27.01.2022

Completarea proiectului de ordine de zi:

10. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 5 din 27.01.2022 privind atribuirea denumirii Grădiniței situată în municipiul Târnăveni, str. Republicii, nr. 5-7, construită de Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din Romania

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022

13. Modificare anexa 1 a proiectului de hotarare pct. 8