Proiecte HCL- ședința extraordinară, convocată de îndată, 21.02.2022

 ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 195  din 18 februarie 2022 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, convocată de indată, în data de 21 februarie 2022, orele 13.00, cu următorul:

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Târnăveni nr. 17239 / 563 / 20.08.2015.

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL UAT,   

          Megheșan Nicolae Sorin                                     Ștefan Blănaru

 

  Târnăveni, 18 februarie2022