Organizare examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA        
JUDEŢUL  MUREŞ                        
MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI                               
PRIMĂRIA                                                             

Nr. 6147 /18.03.2022

 

ANUNŢ

 Având în vedere prevederile art. 618 al. (1) și  al. (4) și al. (22) din Codul Administrativ, Municipiul Târnăveni, organizează examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Târnăveni,

 Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţii  de participare la  examenul de promovare în grad profesional:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin. 2 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ:

a)să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b)să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c)să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

Nr. Crt Demnumire funcție publică specifică categorie clasă Grad profesional deținut Compartiment Gradul profesional pt. care se organizează examenul
1. Consilier Execuție I asistent Serviciul Buget-Contabilitate – Direcția Economică principal
2. Polițist local Execuție I principal Compartiment Siguranța Rutieră –Direcția Poliția Locală superior

 

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, str. Primăriei nr.7, din municipiul Târnăveni, judeţul Mureş.

            Proba scrisă se va desfăşura în data de: 19 aprilie 2022, ora 9,00;

            Interviul se va desfăşura în data de: 21 aprilie 2022, ora 9,00;

         

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare.

Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în grad profesional va conţine în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele :

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 4. d) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

 

       Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face în baza  prevederilor art. 618, alin.(22) din OUG nr.57/2019 .

      

Primar,
         MEGHEŞAN NICOLAE SORIN

 

 

Anexa la Anunț nr. 6147 /18.03.2022

 •   Bibliografie comună funcţiilor publice de execuţie
 1. Constituţia României
 2. O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea VI, de la art. 365 la art.537.
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 • Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei – Poliţia Locală Compartiment Siguranța Rutieră
 1. Legea nr.155/2010- Legea politiei locale, cu modificările și completările ulterioare
 2. HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.
 3. Legea nr.61/1991/(r)  privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, cu modificările și completările ulterioare
 4. O.G nr. 2 din 12 iulie 2001 – privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și completările ulterioare
 5. Legea nr.17/1996 modificata prin Legea nr.180/2016 privind regimul armelor de foc si munitiilor  Cap. III-Uzul de arma.

 

 • Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei Economice –Serviciul Buget Contabilitate
 1. Legea contabilităţii nr.82/1991,  cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr.273/2006 -privind finanţele publice locale,cu modificările și completările ulterioare
 3. Ordinul M.F.  nr.1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,  Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare
 4. O.M.F. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea ,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

PRIMAR,
MEGHEŞAN NICOLAE SORIN