Proiecte HCL- ședința ordinară din 31.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 291 din  23.03.2022  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 31 martie 2022, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

 Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire si dotare baza sportiva in Custelnic, municipiul Tarnaveni

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire si dotare baza sportiva in Custelnic, municipiul Tarnaveni
 2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2022.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al municipiului Tarnveni pe anul 2022.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea  numărului  şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem.al-II- lea  al anului școlar 2021-2022.
 6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului „Dotarea unităților de învățământ din municipiul Târnăveni cu echipamente de protecție medicală pentru prevenirea răspândirii coronavirus SARS-COV-2” , Cod SMIS 2014+:143240,  care se va implementa în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare(POIM).
 7. Proiect de hotarare privind privind aprobarea inventarierii patrimoniului  privat al municipiului Târnăveni pe anul 2021
 8. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Normelor procedurale de închiriere prin licitație publică și atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Târnăveni.
 9. Proiect de hotarare privind completarea anexei cu pășunile aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, aprobarea scoaterii la licitație a loturilor neînchiriate  și aprobarea documentatiei de licitatie.
 10. Proiect de hotarare privind acordul Municipiului Târnăveni, pentru amplasarea temporară a unei sonde de foraj de către SNGN Romgaz SA Târgu Mureș, pe terenul proprietate privată a Municipiului Târnăveni.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea completării contractului cadru de închiriere pentru locuințele de serviciu care aparțin domeniului privat al Municipiului Târnăveni.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico- economice pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători pe raza administrativ-teritorială a Municipiului TÂRNĂVENI, prin procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, până la atribuirea contractului de delegare prin procedura de licitație deschisă.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători pe raza administrativ-teritorială a Municipiului TÂRNĂVENI, versiunea revizuită.
 14. Raport privind activitatea Bibliotecii Municipale Tarnaveni pe anul 2021.
 15. Dosar nr.670/102/2022 inregistrat la Tribunalul Mures avand ca obiect : litigii cu Curta de Conturi.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                                 PRIMAR,                                                         Secretar General , 
                     Megheșan Nicolae Sorin                                          Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 23.03.2022

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei odinare din 24.02.2022

Proces verbal al sedintei extraodinare din 21.02.2022

Proces verbal al sedintei extraordinare din 16.02.2022

Proces verbal al sedintei extraodinare din10.02.2022