Proiecte HCL- ședința extraordinară din 07.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 C O N V O C A T O R

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.358 din 01 aprilie 2022 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 07 aprilie  2022, orele 14.00, cu următorul:

 

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Tarnaveni”

2. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.3/2021.

3. Proiect de hotarare privind privind desemnarea consilierilor locali pentru comisia de (evaluare)licitație pentru închirierea pășunilor care fac parte din patrimoniul privat al Municipiului Târnăveni.

4. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali  care vor face parte din comisia de vânzare prin licitație publică cu strigare a cabinetului medical C1-U1, a cotei parte din părțile comune și a terenului aferent acestuia, cabinet aparținând imobilului situat în Municipiul Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10, înscris în CF nr.53879 Târnăveni

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

             PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL ,   
          Megheșan Nicolae Sorin                                          Ștefan Blănaru