Proiecte HCL- ședința extraordinară convocata de îndată, din 21.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 398 din 20 aprilie 2022 si art.134 alin. (5) din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, convocata de îndată, la data de 21 aprilie 2022, orele 10.00,  la sediul Consiliului Local Târnăveni, jud. Mureș, cu următorul:

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de călători pe raza administrativ- teritorială Municipiul Târnăveni, prin procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare până la atribuirea contractului de delegare prin procedura de licitație deschisă.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății din bugetul local al municipiului Târnăveni a sumelor datorate bugetului de stat calculate la sumele neutilizate, notificate, autorizate și netrase din finanțarea rambursabilă internă până la sfârșitul anului 2021.

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr.47/26.03.2020.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

 

                  PRIMAR,                                               SECRETAR GENERAL UAT,              Megheșan Nicolae Sorin                                               Ștefan Blănaru

 

Târnăveni, 20 aprilie 2022