nr. 58 din 21.04.2022 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de călători pe raza administrativ-teritorială a Municipiului TÂRNĂVENI, prin procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, până la atribuirea contractului de delegare prin procedura de licitație deschisă

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL
                                                                                                                    

 

 

HOTĂRÂREA nr. 58/21.04.2022
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de călători pe raza administrativ-teritorială a Municipiului TÂRNĂVENI, prin procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, până la atribuirea contractului de delegare prin procedura de licitație deschisă

 

           Consiliul local al municipiului Târnăveni, judeţul Mureş;

 

Analizând Referatul de aprobare al inițatorului nr. 8575/ 20.02.2022 șiRaportul de Specialitate nr. 8576/ 20.02.2022al Comisiei numită prin Dispoziția nr. 756/ 20.07.2021,

Având în vedere:

 • Prevederile art. 1 alin. (4) lit. d) și ale art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile art. 1 alin. (6) lit. g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Raportul procedurii de atribuire înregistrat sub nr. 1022/ 11.01.2022 prin care procedura de achiziție a Contractului de ”Delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Târnăveni” a fost anulată în baza prevederilor art. 225 alin. ”1” lit. a) din Legea nr. 99 / 2016, întrucât nu au fost depuse oferte în cadrul procedurii inițiate sub nr. CN1037213 publicat în SICAP la data de 27.11.2021;
 • Minuta înregistrată sub nr. 2468/ 26.01.2022 încheiată între reprezentanții UAT Municipiul Târnăveni și reprezentanții Consultantului, prin care s-au trasat condițiile de revizuire a documentației inițiale publicată în SEAP;
 • Prevederile art. 104 alin. ”1” lit. c) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

 

               În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

               În temeiul dispoziţiilor  art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. n), art. 139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă delegarea Contractului de gestiune a serviciului public local de călători pe raza administrativ-teritorială a Municipiului TÂRNĂVENI, prin procedură de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în condițiile art. 104 alin. ”1” lit. c) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.2.Se aprobă Condițiile tehnico-financiare ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public local de călători pe raza administrativ-teritorială a Municipiului TÂRNĂVENI, prin procedură de Negociere fără  publicarea prealabilă a unui anunț de participare în condițiile art. 104 alin. ”1” lit. c) din Legea nr. 98 / 2016, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

Art.3. Contractul încheiat cu operatorul desemnat câștigător în urma negocierii fără  publicarea prealabilă a unui anunț de participare va înceta în termen de maxim 90 de zile de la data atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin delegare către un operator extern, ca urmare a procedurii de licitație deschisă inițiată de UATM Târnăveni.

 

Art.4.Durata contractului este de maxim 6 luni.

 

Art.5.În situația în care nu se vor accepta propunerile Municipiului Târnăveni, de către potențialii operatori, se aprobă ca soluție de rezervă inițierea unei achiziții directe în baza art. 7 alin. (5) din legea nr. 98/2016 până la concurența sumei de 135.000 lei fără TVA.

 

Art.6.Se mandatează Primarul Municipiului Târnăveni să semneze în numele şi pe seama Municipiului Târnăveni, Contractul de gestiune a serviciului public local de călători pe raza administrativ-teritorială a Municipiului TÂRNĂVENI, prin procedură de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în condițiile art. 104 alin. ”1” lit. c) din Legea nr. 98 / 2016

Art. 7.Se aprobă componența Comisiei de evaluare a ofertelor, astfel:

 1. Membrii comisiei
 2. Președinte- Rațiu Adnana Oana – consilier juridic – Compartiment Juridic, Contencios administrativ și Autoritate tutelară
 3. Secretar – Roșca Claudiu- consilier superior – Serviciul Investiții, Achiziții, Servicii publice
 4. Membru – Balint Ibica – Șef serviciu Buget – Contabilitate
 5. Membru – Rusu Felicia Neli – consilier superior – Compartimentul Patrimoniu
 6. Membru- Vig Ioan- inspector- Direcția tehnică -Atribuții Transport Public Local
 7. Membri de rezervă
 8. Petru Oana Mirela – consilier superior – Compartiment Proiecte cu finanțare europeană
 9. Dobai Lorand – consilier superior – Serviciul Investiții, Achiziții, Servicii publice
 10. Expert cooptat

Milășan Florin – Ovidiu – Expert achiziții publice.

 

Art.8.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Primarul Municipiului Târnăveniprin Aparatul de specialitate.

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1

Condiții tehnico-economice

 

 1. Se va încheia un contract de prestări servicii conform Legii nr. 98 / 2016 cu operatorul care va accepta o valoare de 9,00 lei inclusiv TVA / km de operare, respectiv o valoare maximă a cheltuielilor (a contractului) de 128.440,53 lei cu TVA / lună, respectiv 770.643,18 lei cu TVA pentru maxim 6 luni;
 2. Programul de transport va respecta structura și forma aprobată anterior prin HCL nr. 52/ 31.03.2022, km anuali, respectivi lunari fiind: 171.254,00 km / an; 14.271,17 km / lună.
 3. Tariful maximal, în lei / km cu TVA va fi de 9,00 lei, respectiv 7,56 lei / km fără TVA.
 4. Durata contractului de prestări servicii va fi de maxim 6 luni, cu introducerea unei clauze suspensive, astfel: ”Contractul va înceta de drept, fără nicio pretenție sau eventuale daune stabilită / stabilite în favoarea sau împotriva uneia dintre părți, în termen de maxim 90 de zile de la data atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin gestiune delegată către un operator extern, ca urmare a procedurii de licitație deschisă inițiată de UATM Târnăveni.”
 5. Tarifele de călătorie aplicabile pentru derularea contractului vor fi următoarele:
Modalitate cumpărare Tip legitimație de călătorie Preţ în lei cu TVA inclus
În vehicul / amplasamente special amenajate Bilet o călătorie pe traseele Liniile 1, 2 și 3 2,50
Bilet o călătorie pe Linia 4 6,00
Abonament lunar pe Linia 4 150,00
Abonament lunar – toate liniile 105,00
Abonament lunar – 2 linii (la alegere) 85,00
Abonament lunar – 1 linie (la alegere) 65,00
Abonament Elevi 65,00
Valoare de abonament decontabilă pentru PENSIONARI 17,00
Valoare de abonament decontabilă pentru PERSOANE CU HANDICAP ȘI ÎNSOȚITORI 45,00
Valoare de abonament decontabilă pentru VETERANI / DEPORTAȚI 105,00
 1. Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, precum și valoarea lunară estimată cu TVA este reprezentată mai jos:
Nr.

crt.

Categoria socială/ Tipul de protecţie socială Unităţi de calcul

(abonamente / călătorii vândute)

Număr estimat de unităţi / lunar Nivelul protecţiei sociale acordate

(lei/ unitate)

Sume totale

(lei cu TVA)

 
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4)  
1 Persoane pensionare cu domiciliul în Municipiul Târnăveni, inclusiv Bobohalma, Botorca și Cuștelnic Abonament lunar (1) 2.750 17,00 46.750,00  
2 Veterani, văduve și invalizi de război, cu domiciliul în Municipiul Târnăveni, inclusiv Bobohalma, Botorca și Cuștelnic Abonament lunar (1) 5 105,00 525,00  
3 Persoane refugiate, persecutate, deportate din motive etnice, politice, religioase, cu domiciliul în Municipiul Târnăveni, inclusiv Bobohalma, Botorca și Cuștelnic Abonament lunar (1) 25 105,00 2.625,00  
4 Persoane cu handicap grav și accentuat și însoțitorii persoanelor cu handicap grav și accentuat, în prezența acestora, cu domiciliul în Municipiul Târnăveni, inclusiv Bobohalma, Botorca și Cuștelnic Abonament lunar (1) 295 45,00 13.275,00  
5 Elevi de pe raza teritorială a UAT Municipiul Târnăveni și care frecventează cursurile unitățiilor de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Târnăveni Abonament lunar (1) 280 65,00 18.200,00  
Total LUNAR [TL] 81.375,00
Total ANUAL [TA = TL x 6] 488.250,00
               
 1. Scenariul financiar al contractului atribuit prin Negociere fără publicarea unui anunț de participare este următorul:
Nr. crt. Indicativ Formulă Valoare UM
a b c d e
1 Nr. de km pentru o lună 14.271,17 km
2 Tarif maxim admis 9,0000 lei cu TVA / km
3 Valoare totală cheltuieli pentru o lună 3=1×2 128.440,53 lei cu TVA / km
4 Estimare vânzări titluri de călătorie direct către utilizatori 4=3d*4d

 

30% Procent
38.532,16 lei cu TVA / lună
5 Diferențe de tarif plătite de UAT Municipiul Târnăveni 81.375,00 lei cu TVA / lună
6 Diferențe plătite ca și COMPENSAȚIE de către UAT Municipiul Târnăveni 6=3a–(4d+5d) 8.533,37 lei cu TVA / lună
7 TOTAL sume lunare plătibile de UAT Municipiul Târnăveni 7=5d+6d 89.908,37 lei cu TVA / lună
8 TOTAL estimare pentru 6 luni 8=7d*6 luni 539.450,23 lei cu TVA

Note:

 1. În situația în care, indicatorul ”Estimare vânzări titluri de călătorie direct către utilizatori” este mai mare ca urmare a utilizării directe a transportului în comun de către plătitorii direcți ai sistemului (cumpărătorii direcție de bilete și abonamente) va scădea compensația și/sau diferențele de tarif.
 2. În situația în care, indicatorul ”Estimare vânzări titluri de călătorie direct către utilizatori” este mai mic decât estimarea de 30% vor crește sumele ce se vor plăti de UAT Municipiul Târnăveni ca și compensație. În această situație, diferențele de tarif rămân fixe cu cele stabilite.