Proiecte HCL- ședința ordinară din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 399 din  21.04.2022  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 28 aprilie 2022, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I: 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea completării preambulului Hotararii Consiliului Local nr. 39/24.02.2022.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea Normelor procedurale de concesionare prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri/clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Târnăveni.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea revenirii Centrului “Victoria” din Municipiul Târnăveni din structură medicală – centru de vaccinare la destinația inițială – Centrul de recreere și socializare “Victoria” din Municipiul Târnăveni.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea deplasării la Krupka – Cehia a domnului  Megheșan Nicolae Sorin, Primar al Municipiului Târnăveni si sotia, în perioada 02 – 05 mai 2022.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii  al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni.
  6. Proiect de hotărâre privind avizarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr.982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale  şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.

Raportul de follow-up înregistrat sub nr. 26280/5440/09.03.2022, al Camerei de Conturi Mureș, încheiat în urma verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 1583/21.07.2014 pentru valorificarea constatărilor consemnate în Raportul de audit financiar nr. 13340/20.06.2014. (informare)

 Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                    PRIMAR,                                                         Secretar General ,              
             Megheșan Nicolae Sorin                                        Blănaru Ștefan

Târnăveni, 21.04.2022

 

Completare Proiect Ordine de zi:

08. Proiect Hotarare privind modificarea HCL 20 din 2021

 

Spre informare:

Raport de activitate al consilierului local Barbu Mădălin-Nicolae

Raport de activitate al consilierului local Nan Vlad Adrian

Raport de activitate al consilierului local Hegheș Octavian-Radu

 

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei odinare din 31.03.2022

Proces verbal al sedintei extraodinare din 07.04.2022