nr. 59 din 21.04.2022  privind   aprobarea plății din bugetul local al municipiului Târnăveni a sumelor datorate bugetului de stat calculate la sumele neutilizate, notificate, autorizate și netrase din finanțarea rambursabilă internă până la sfârșitul anului 2021

R O M Â N I A      
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA nr. 59/21.04.2022     
privind   aprobarea plății din bugetul local al municipiului Târnăveni a sumelor datorate bugetului de stat calculate la sumele neutilizate, notificate, autorizate și netrase din finanțarea rambursabilă internă până la sfârșitul anului 2021

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  extraordinară de îndată din data de 21 aprilie  2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8.541/20.04.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind   aprobarea plății din bugetul local al municipiului Târnăveni a sumelor datorate bugetului de stat calculate la sumele neutilizate, notificate, autorizate și netrase din finanțarea rambursabilă internă până la sfârșitul anului 2021, înregistrat sub nr. 8.542/20.04.2022;

În baza prevederilor art. 63, al.(16), și (17)  din  Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă plata sumelor datorate bugetului de stat, calculate la sumele neutilizate, notificate, autorizate și netrase până la sfârșitul anului 2021, din finanțarea rambursabilă internă, în valoare de 79.367,08 lei.

Art. 2. Suma de 79.367,08 lei se va plăti din creditele bugetare prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2022, la cap. la cap.54.02.-Alte servicii publice, titlul II- Bunuri și servicii, art./alin.20.30.30.

Art. 3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință                                                           Avizează pentru legalitate,    

                                                                                                                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                             Ștefan Blănaru